Įtraukiojo ugdymo ir profesinio ugdymo prieinamumas

Atnaujinta: 2023 lapkričio 28

Įtraukusis ugdymas - kokybiškas ugdymas kiekvinam mokiniui, siejamas su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias, poreikius, užtikrinantis sėkmes, asmeninę pažangą.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybinės švietimo strategijos nuostatas siekiama sukurti įvairių poreikių asmenims pritaikytą ugdymo(si) aplinką ir išplėtoti švietimo formų įvairovę bei paramos įvairių gebėjimų asmenims sistemą. Tai procesas, kuriame atsižvelgiama į mokinių socialinę, kultūrinę, mokymosi įvairovę ir remiamasi veiksmais, padedančiais nustatyti bei šalinti kliūtis mokymuisi ir dalyvavimui švietime.

Dokumentai

Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos pasirengimo įtraukiajam mokymui pasiruošimo planas.

Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos momerandumo įgyvendinimo planas.

Metodinė medžiaga

Mokymuisi palankios aplinkos kūrimas. Rekomendacijos mokyklų vadovams. 2021 m.

Įtraukties švietime plėtros gairės

Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?

Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose. 2022 Įtraukusis ugdymas.

 

Darbo pasiūlymai

LOGO