Teisinė informacija

Atnaujinta: 2018 spalio 25

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Valstybinė švietimo strategija

Bedrosios ugdymo programos ir planai

Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašas

Asmens įgytų kompetencijų tvarkos aprašas

Išsilavinimo dokumentų išdavimo aprašas

Aprūpinimo mokymo priemonėmis dokumentai

Mokykla vadovaujasi šiais dokumentais:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-459 "Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo"

 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-645 "Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu V-15 "Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V - 905 "Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"

 

Mokyklos veiklos dokumentai: